کلات های آهن طوبی

متناسب با درخواست مشتریان

FeEDDHSAM

بومی شده و متناسب با آب و هوای ایران

FeEDDHA

متداول ترین کلات خاکی در جهان

FeEDDHSAM- K plus

نمونه اصلاح شده و غنی از پتاسیم FeEDDHSAM

FeEDTA

متداول ترین کود آهن برگ پاشی

FeIDHA

جایگزین مناسب FeEDTA

سایر محصولات ریز مغذی