تــیــم تــحــقــیــق و تــوســعــه

Asset 1
دکتر قاسم شیراوند

پسا دکتری نانو شیمی از دانشگاه تهران

Asset 1
بهروز محمدی

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

Asset 1
دکتر محسن قدرت بیگلی

دکتری شیمی آلی از دانشگاه تهران

Asset 1
دکتر صالح صالحی

پسا دکتری شیمی آلی از دانشگاه تهران

Asset 1
دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

دکتری اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه

Asset 1
دکتر محمد امین فرهمند نژاد

دکتری شیمی گرایش الکتروشیمی از دانشگاه صنعتی شریف

Woman Sample
دکتر صبا رنجبر

دکتری شیمی گرایش الکتروشیمی از دانشگاه صنعتی شریف

Asset 1
دکتر بهزاد حیدری

فوق دکتری تغذیه گیاهی از دانشگاه تهران

Woman Sample
دکتر زهرا احمد آبادی

دکتری مهندسی علوم خاک، گرایش شیمی از دانشگاه شیراز

Asset 1
سید رضا موسوی کیا

دانشجوی دکتری نانو شیمی دانشگاه تهران

Asset 1
امیرحسین جامع

دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه تهران