مــؤســـســـان و مـــدیـــران

مدير مالي

غلامرضا محمدی

مدير عامل و رئيس هيئت مديره

مهدي خاكساريان

مدير فروش و بازرگاني

كيوان نصيريان

مدير حقوقي

عبدالرحیم نظری

مدير توليد

میثم خاکساریان

مدیر تحقیق و توسعه

بهروز محمدی