تــیــم تــحــقــیــق و تــوســعــه

دکتر قاسم شیراوند

پسا دکتری نانو شیمی از دانشگاه تهران

بهروز محمدی

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دکتر محسن قدرت بیگلی

دکتری شیمی آلی از دانشگاه تهران

دکتر صالح صالحی

پسا دکتری شیمی آلی از دانشگاه تهران

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

دکتری اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر محمد امین فرهمند نژاد

دکتری شیمی گرایش الکتروشیمی از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر صبا رنجبر

دکتری شیمی گرایش الکتروشیمی از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر بهزاد حیدری

فوق دکتری تغذیه گیاهی از دانشگاه تهران

دکتر زهرا احمد آبادی

دکتری مهندسی علوم خاک، گرایش شیمی از دانشگاه شیراز

سید رضا موسوی کیا

دانشجوی دکتری نانو شیمی دانشگاه تهران

امیرحسین جامع

دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه تهران

سبد خرید
  • سبد خرید خالی است!
0