کلات آهن FeEDDHSAM

Touba FeEDDHSAM

مشخصات کلی

 

 

مزایا و پیشنهادات نحوه مصرف

 

 

حوزه های مورد مصرف

 

 

میزان مصرف پیشنهادی

 

 

محتویات نمونه بر اساس وزن خشک